Til innhold

Reisemiddelfordeling hos barn til skolen

Figuren viser hvordan barn på 7-15 år reiser til skolen i Oslo. Undersøkelsen er gjennomført i 2010 på seks skoler; Bjøråsen, Bolteløkka, Bøler, Ila, Kampen og Linderud.

Andel av barns reiser gjennomført med bil, sykkel, kollektivtransport eller til fots til skolen.
Färgruta Annet
Färgruta Bil
Färgruta Kollektivtransport
Färgruta Skolebuss
Färgruta Sykkel
Färgruta Til fots
Datakilde: Transportøkonomiskinstitutt. Rapport 1139/2011: Barns daglige reiser i Oslo, Akershus og Buskerud.
Tendens:Ingen målbar forandring Ingen målbar forandring siden 2010
Siste verdi:100 Prosent (2010)
Utgangsverdi:100 Prosent (2010)

Kommentar

Figuren viser at de aller fleste barna går til skolen (79 prosent). Sju prosent av barna blir kjørt i bil, mens ni prosent reiser kollektivt. Flere barn i Oslo går til skolen enn i Akershus (44 prosent) og Buskerud (47 prosent).

Flere barn går hjem
Noen av barna som ikke går til skolen går hjem fra skolen (4 prosent). D.v.s. at 83 prosent av barna går hjem fra skolen.

Ikke endringer de siste 10 årene
Det er vanskelig å sammenligne disse tallene med tall fra tidligere undersøkelser, men det tyder på at det ikke har vært noen stor endring i hvordan barna i Oslo reiser til og fra skolen de siste 10 årene.

Hva ønsker barna selv?
Når barna blir spurt om hvordan de ønsker å reise til og fra skolen er det mange av de barna som går som sier de ønsker å reise annerledes. Særlig ønsker de å sykle.

Reisetid
Et flertall av elevene (53 prosent) oppga at de brukte mellom 5 og 15 minutter på skoleveien denne morgen, mens rundt en tredjedel (36 prosent) oppga å ha brukt mindre enn fem minutter.

Foreldre er redd for trafikken - barna for fremmede
Flertallet av foreldrene var veldig eller ganske bekymret for at barnet skulle bli skadet i en trafikkulykke når det krysset veien (60 prosent). Bare 20 prosent av barna var bekymret for dette. Barna føler seg stort sett trygge. Det de var mest redd for var fremmede (43 prosent). Barn og foreldre er mer utrygge i Oslo enn i de to andre fylkene, særlig i indre by.