Til innhold

Reisemiddelfordeling - daglige reiser

Figuren viser hvilke transportmidler Oslos befolkning bruker på daglige reiser i årene fra 1985 til 2013.

Andel av daglige reiser gjennomført med bil, sykkel, kollektivtransport eller til fots hos Oslos befolkning.
Färgruta Annet
Färgruta Bil
Färgruta Kollektivtransport
Färgruta Sykkel
Färgruta Til fots
Datakilde: Arbeidsdokumentet "Reisevaner i Oslo 1985-2005". Kilde: Transportøkonomisk institutt (TØI). "Reisevaner i Oslo og Akershus, rapport 202". Kilde: Prosam. "RVU: Transportmiddelfordeling i Oslo 2005-2013". Kilde: Ruter

Kommentar

To av tre reiser miljøvennlig
29 % av Osloinnbyggernes daglige reiser i 2013 foregikk til fots, 30 % brukte kollektivtransport mens 5 % brukte sykkel.

Økt kollektivtransport
Vi ser av figuren at det har skjedd vesentlige endringer i transportmiddelfordelingen de siste årene. Kollektivtransportandelen i Oslo har vokst fra 21 % i 2005 til 30 % i 2013, mens bilandelen er redusert fra 45 % til 34 % i samme periode.

Antall reiser øker
Oslos befolkning øker og antall reiser som Oslos innbyggere gjennomfører hvert år øker. Veksten skjer i kollektivtransporten som har har hatt en passasjervekst på ca 27 % mellom 2008 og 2012. Biltrafikken har imidlertid flatet ut.

Tall mellom 2005 og 2013 kan sammenlignes
Merk at tallene fra 2005 er basert på tallmateriale fra MIS - Ruters markedsinformasjonssystem, og er sammenlignbare. Tallene mellom 1985 og 2001 er sammenlignbare og kommer fra Transportøkonomisk institutt.