Til innhold

Støy

Trafikkstøy er hovedkilden til støy i Oslo. Ca 1/5 del av befolkningen er svært utsatt for støy fra vei- og banetrafikk.

Oslo kommune kartlegger derfor trafikkstøy og arbeider med tiltak for å redusere støy. Et viktig tiltak er at utvalgte områder i byggesonen skal bevares stille eller gis et lavere støynivå, såkalte stille områder.

Her presenteres de indikatorene Oslo kommune måler på støy og stille områder.

Støy kan oppleves forskjellig fra person til person. Noen plages ved lavere støy enn andre, og kanskje mer av støy som forbindes med noe negativt. Foreksempel kan et fossebrus være et positivt element i lydbilde for mange, mens lyd fra motorveien i samme lydstyrke kan oppleves som plagsomt. Dette er vanskelig å tallfeste.

Kartlegging av støy
Vi kan likevel si noe om er hvor mange som utsettes for ulike støynivå. I Oslo er trafikkstøy hovedstøykilden og ca 19 % av befolkningen er svært plaget av den: dvs. er utsatt for støy over 65 dB.


EU har laget et direktiv for å unngå, forebygge og begrense skadelige virkninger av støy (2002).Det krever at

  • alle byer over 100 000 innbyggere må kartlegge trafikkstøy hvert femte år
  • det utarbeides handlingsplaner med tiltak som skal gjennomføres for å redusere støybelastningen.
  • informasjon om støynivå gjøres tilgjengelig for befolkningen.

Oslo har beregnet og kartlagt støy i tråd med EU-direktivet. Beregningene er gjort ut fra kjente trafikkdata i 2006 og 2011 for vei, bane og havn. Kartet ble sammenstilt i 2007 og 2012. Det er disse dataene som presenteres i statistikken.

Neste kartlegging med trafikk- og aktivitetsdata for 2016, presenteres sommeren 2017. Første handlingsplan mot støy ble vedtatt i 2008 og denne handlingsplanen fornyes i 2013.

Stille områder
Oslo har som første kommune i landet valgt ut 14 stille områder. Her skal kvaliteten stillhet være i fokus fremover. Det er en økende bevissthet om at høye støynivåer, også utenom bostedet, påvirker befolkningens helse og trivsel. Ideen er at alle skal ha et stille område i nærheten av der de bor, slik at de selv kan oppsøke dette.


 

 

 

Kontaktinfo