Til innhold

Uønskede, fremmede plantearter

Det dukker stadig opp arter som ikke hører hjemme i norsk natur. Noen av disse utgjør en trussel mot den lokale naturen. I Oslo er det særlig planteartene kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø og russesvalerot som utgjør en stor trussel mot biologisk mangfold.

Oslo kommune driver derfor et systematisk arbeid med å bekjempe og overvåke noen av de mest problematiske fremmede planteartene. Arbeidet skjer i samarbeid med Statens vegvesen, Jernbaneverket, Fylkesmannen, Statsbygg, Forsvarsbygg og nabokommuner (Bærum og Lørenskog), velforeninger og frivillige.

Mest ressurser er brukt på bekjempelse av kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum), kjempespringfrø (Impatiens glandulifera) og russesvalerot (Vincetoxicum rossicum). Det er også gjennomført betydelige tiltak for å bekjempe åtte andre fremmede plantearter.

Tiltakene varierer fra art til art, men er i hovedsak mekaniske tiltak. Frø kan bli værende i jorden i flere år, og det tar derfor flere år med systematiske tiltak før man oppnår varige resultater.

Indikatorer

Kjempebjørnekjeks

Indikator MS.4.8.1 Antall registrerte lokaliteter med kjempebjørnekjeks i Oslo.
Kontaktinfo