Til innhold

Natur og biologisk mangfold

Per januar 2010 er det registrert 1517 områder med verdifulle naturtyper, fordelt på hele 38 ulike naturtyper. Disse utgjør et totalt areal på 33,63 km2, eller 7,42% av Oslos samlede areal av land og ferskvann.

Det er registrert flere naturtyper som Oslo har et spesielt nasjonalt ansvar for, som kalkrike strandberg og kalkskog. Disse finnes for en stor del i tilknytning til Oslofjorden.

Indikatorer

Biologisk mangfold - areal

Indikator MS.4.7.1 Arealet av registrerte naturtyper i Oslo målt som prosentandel av Oslos totale areal. Naturtypene er viktige områder for ivaretakelse av biologisk mangfold.
Siste verdi: 7,42 %2010

Biologisk mangfold - antall lokaliteter

Indikator MS.4.7.2 Antall naturtypeområder fordelt på hovednaturtyper. Naturtypene er viktige områder for ivaretakelse av biologisk mangfold.
Siste verdi: 1517 lokaliteter2010
Kontaktinfo