Til innhold

Natur og biologisk mangfold

Oslo har et særdeles rikt og variert plante- og dyreliv. Hovedutfordringene for naturen i Oslo er utbygging, gjengroing av verdifulle kulturlandskap og spredning av fremmede arter.

Kort avstand mellom fjord og innland, rik berggrunn og godt lokalklima gir stor variasjon i arter og naturtyper.

På grunn av menneskelig påvirkning har mange verdifulle naturområder gått tapt de siste 100-200 år. Dette har også ført til at mange arter har blitt truet eller har forsvunnet helt. I dag er det kjent til sammen noe over 500 rødlistede arter i Oslo, med flest arter blant organismegruppene sopp og insekter. Vi må anta at det finnes en del rødlistede arter i Oslo som ikke er registrert enda.

De største truslene mot bevaring av biologisk mangfold er:

  • tap av leveområder på grunn av utbygging og andre inngrep
  • gjengroing av verdifulle kulturlandskap
  • spredning av fremmede arter

Fra 1950 til 1990 var det ca. 50 % reduksjon i grøntarealer i byggesonen. Økt fokus på grønnstruktur og biologisk mangfold har sannsynligvis bremset denne utviklingen.

Vern
Blant annet for å bevare det biologiske mangfoldet i Oslo er 38,4 km2 vernet (8,4 prosent av kommunens totale areal). Maridalen landskapsvernområde er det største verneområdet.

Tiltak
For å ta vare på kulturbetinget natur, bl.a. truede naturtyper og nasjonale ansvarsarter, beites, slås og restaureres mange verdifulle enger. Endel dammer er restaurert og bekker/elver er gjenåpnet. Det gjennomføres en systematisk årlig bekjempelse av kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø og russesvalerot for å redusere mengden av disse og andre fremmede, uønskede plantearter.

Kontaktinfo