Til innhold

Natur og biologisk mangfold

Oslo har et særdeles rikt og variert plante- og dyreliv. Hovedutfordringene for naturen i Oslo er utbygging, gjengroing av verdifulle kulturlandskap og spredning av fremmede arter.

Kort avstand mellom fjord og innland, rik berggrunn og godt lokalklima gir stor variasjon i arter og naturtyper.

Miljøstatistikk

Natur og biologisk mangfold

Delmål MS.4.7 Per januar 2010 er det registrert 1517 områder med verdifulle naturtyper, fordelt på hele 38 ulike naturtyper. Disse utgjør et totalt areal på 33,63 km2, eller 7,42% av Oslos samlede areal av land og ferskvann.
Tendens: 0 av 2 indikatorer har en positiv trend

Uønskede, fremmede plantearter

Delmål MS.4.8 Det dukker stadig opp arter som ikke hører hjemme i norsk natur. Noen av disse utgjør en trussel mot den lokale naturen. I Oslo er det særlig planteartene kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø og russesvalerot som utgjør en stor trussel mot biologisk mangfold.
Tendens: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Kontaktinfo