Til innhold

O3 - ozon

Med ozon menes her bakkenær ozon. Hovedkilden til bakkenær ozon i Norge er langtransportert forurensning fra kontinentet.

Helseeffektene av ozon er i hovedsak knyttet til effekter i lungene og de øvrige luftveiene.

Vurdering: Delmålet er oppnådd Delmålet er oppnådd

Indikatorer

Ozon: 8-timersmiddelverdi

Indikator MS.3.3.1 Antall dager i året hvor EUs målverdier for ozon er overskredet.