Til innhold

Totalt utslipp av klimagasser

Figuren viser utviklingen i Oslos totale utslipp av klimagasser (karbondioksid, metan, lystgass og fluorgasser) fordelt på utslippskilder, mellom 1991 og 2012. Utslippet er regnet om til CO2-ekvivalenter.

Oslo har vedtatt et mål om å halvere utslippene av klimagasser innen 2030, med basis i 1991-utslippene. Dette målet vises i figuren med den grønne linjen.

Totale utslipp av klimagasser i Oslo
Färgruta Transport og mobil forbrenning
Färgruta Stasjonær forbrenning
Färgruta Fluorgasser og løsemidler
Färgruta Avfallsdeponi
Färgruta Prosessutslipp og industri
Färgruta Avløp og avløpsrensing
Färgruta Jordbruk
Datakilde: Statistisk sentralbyrå (SSB). Fra og med tall for 2009 er metodikken til SSB noe endret.
Tendens:Forverring Forverring siden 1991
Siste verdi:1,4 Mtonn (2012)
Utgangsverdi:1,2 Mtonn (1991)
Måleverdi :0,6 Mtonn (2030)

Kommentar

Oslos direkte utslipp av klimagasser slik det beregnes i Kyotoprotokollen var i 1991 på 1,16 mill. tonn CO2-ekvivalenter.

20 prosent økte utslipp siden 1991
Mellom 1991 og 2012 økte klimagassutslippene med totalt 20 prosent - til 1,397 mill. tonn CO2 i 2012. Utslippene fra transportsektoren står for 61 prosent av utslippene mens bruk av fossil energi til oppvarming (statsjonær energibruk) står for 36 prosent av utslippene.

Tallene fra 2009 til 2012 er fremskaffet med ny metodikk (se mer under) og er sammenlignbare. Fra 2009 til 2012 har Oslos direkte klimagassutslipp økt fra 1,32 til 1,4 millioner tonn CO2.

Utslipp fra transportsektoren har gått noe opp. Fremfor alt er det utslippene fra anleggsmaskiner som står for veksten (fra 145 000 til 203 000 tonn CO2), mens utslipp fra person- og godstransporten er uendret.

Når det gjelder oppvarming er det særlig utslipp knyttet til fjernvarmesystemet som har økt fra 160 000 tonn CO2 til 241 000 tonn CO2. Oslo har et mål om å fase ut olje og naturgass i fjernvarmesystemet, og er på god vei til å klare det. I 2012 var utslippene fra disse kildene på ca 27 000 tonn CO2. Avfallet som energigjenvinnes inneholder en del plastikk, som bidrar til klimagassutslippene fra denne produksjonen. Oslo jobber for å gjenvinne en større andel av plastikken.


Metodiske utfordringer
Tallene i figuren fra og med 2009 er ikke helt sammenlignbare med de tidligere tallene fra SSB. Det skyldes at SSB i september 2014 la frem nye tall fra 2009 til 2012. I den nye statistikken inngår ikke tall som ikke lar seg plassere til fylker slik som utslipp knyttet til skipsfart, luftfart, offshore og utslipp av KFK-gasser. Disse utslippene utgjør om lag 30% av norske utslipp. I tillegg gjennomgikk SSB metodikk for datainnsamling i andre sektorer. Dette resulterte i at utslippstallene avviker noe fra tidligere, og ikke er helt sammenlignbare.

Store indirekte utslipp
Figuren over viser direkte klimagassutslipp, men Oslo har også indirekte utslipp. Dette omfatter klimagassutslipp knyttet til varer og tjenester vi forbruker hvor utslippene er produsert utenfor Oslos grenser, fortrinnsvis i utlandet. Det inkluderer også klimagassutslipp fra produksjon av elektrisitet innkjøpt i Oslo. Misa gjorde i 2009 en forstudie av det forbruksrelaterte utslippet til Oslo, en såkalt fotavtrykksanalyse. Her fremkommer det at de totale direkte og indirekte utslippene til Oslo er ca 9 millioner tonn CO2, gitt en nordisk elektrisitetsmiks av strømmen.
Kontaktinfo