Til innhold

Klimagassutslipp per person

Figuren viser utviklingen i Oslos direkte utslipp av klimagasser (karbondioksid, metan, lystgass og fluorgasser) per innbygger fra 1991-2011. Utslippet er regnet om til CO2-ekvivalenter. Figuren viser ikke indirekte utslipp.

Utslipp av klimagasser per person i Oslo
Färgruta Transport og mobil forbrenning
Färgruta Stasjonær forbrenning
Färgruta Fluorgasser og løsemidler
Färgruta Avfallsdeponi
Färgruta Prosessutslipp og industri
Färgruta Jordbruk
Datakilde: Statistisk sentralbyrå, SSB (frem til 2009). 2011: Kommunens egne fremskivninger basert på SSB-tall.
Tendens:Forbedring Forbedring siden 1991
Siste verdi:2,2 Tonn (2011)
Utgangsverdi:2,5 Tonn (1991)

Kommentar

Samtidig med at de totale utslippene har økt med ca 16 prosent mellom 1991 og 2011, har utslipp per person gått ned med 11 prosent.

Befolkningsvekst høyere enn utslippsvekst
Mellom 1991 og 2011 økte Oslos befolkning med ca 150 000 mennesker. Samtidig som befolkningen har økt har det blitt gjennomført tiltak for å kutte utslipp i flere sektorer. Økt befolkning har også generert økt transport og økt energibruk i Oslo. Mesteparten av den økte energibruken er imidlertid elektrisitet, som ikke gir direkte utslag i klimaregnskapet.

Målt per person har utslipp fra fluorgasser og løsemidler, samt prosessutslipp og industri økt, mens utslipp fra andre kilder er redusert.

Oslo har lave utslipp per innbygger
Oslo har relativt lave utslipp per innbygger sammenliknet med andre norske og nordiske byer; rundt 2,2 tonn CO2-ekvivalenter per person i 2011.

Dette skyldes blant annet at det ikke finnes store industribedrifter med tilhørende store utslipp i kommunen, og at forbruket av elektrisitet i hovedsak er basert på vannkraft. I tillegg er store deler av transportbehovet i Oslo dekket av kollektivtransport, gang og sykling, blant annet på grunn av en bystruktur under fortetting.
Kontaktinfo