Til innhold

Klimagassutslipp fra oljefyring i kommunal virksomhet

Figuren sammenligner utslippene fra bruk av fossil oppvarming i bygninger som brukes av kommunale virksomheter de fire siste årene, både eide og leide bygg. Forbruket av olje er temperaturkorrigert slik at det er mulig å sammenligne år med ulikt energibehov.

Utvikling i utslipp fra bruk av fossil olje i bygg som brukes av kommunal virksomhet
Datakilde: Dataene er hentet fra Miljø- og klimarapport 2013 for Oslo kommune
Tendens:Forbedring Forbedring siden 2009
Siste verdi:3000 tonn CO2 (2013)
Utgangsverdi:6746 tonn CO2 (2009)

Kommentar

Oslo kommune har vedtatt å fase ut fossil oppvarming i alle kommunale bygg innen utgangen av 2012. Dette målet er ikke nådd, selv om alle kommunale virksomheter i Oslo er i ferd med å skifte ut oljefyren i bygningene sine, både i eide og leide bygg. Klimagassutslippene er redusert fra i underkant av 7000 tonn CO2 i 2009 til ca 3000 tonn CO2 i 2013. Tidligere talll har vist et noe høyere utslipp mellom 2009 og 2011. Det skyldes at noe av den tidligere innrapporterte energibruken utilsiktet omfattet tall som ikke er knyttet til energibruk i bygg.

177 kommunale bygniger har fått fornybar energi
Ved utgangen av 2013 hadde 177 kommunale bygg byttet ut oljefyren med fornybar energi. Dette inkluderer skoler, sykehjem og andre kommunale bygg. 26 oljefyrte bygg gjensto. 13 av disse byggene er egne bygg mens 13 bygg er leide. De fleste har planer for utfasing av oljefyren, men ulike grunner slik som at virksomhetene skal flytte, bygningen skal totalrehabiliteres eller de må vente på at de kan knytte seg til fjernvarmenettet, gjør at de ikke fikk fjernet oljefyren i 2013.