Til innhold

Klima og energi

Størstedelen av klimagassutslippene i Oslo kommer fra transport, særlig veitrafikk, samt fossil energibruk som oljefyring. Mens de totale utslippene har økt siden 1991, har utslipp per person gått ned.

Totale utslipp øker
Klimagassutslipp i Oslo er beregnet til 1,32 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2009. Dette er 13 prosent høyere enn i 1991. Da var utslippene på 1,17 millioner tonn. Oslos vedtatte mål er å halvere utslippene av klimagasser innen 2030, med utgangspunkt i 1991-nivå.

Transport og fossil energibruk er hovedkilder til utslipp
Halvparten av klimagassutslippene i Oslo kommer fra transport. Det aller meste av dette stammer fra veitrafikk. Klimagassutslipp fra bruk av fossil energi som oljefyring er også en betydelig kilde til klimaforurensning i Oslo, og står for ca en tredjedel av totale utslipp. Siden 1991 har det vært en økning i utslipp fra alle kilder i Oslo bortsett fra avfallsdeponier og jordbruk.

Utslipp per person har gått ned
Samtidig med at de totale utslippene har økt med ca 13 prosent mellom 1991 og 2009, har utslipp per person gått ned med 9 prosent. Dette skyldes blant annet økt tilflytting og befolkningsvekst. Mellom 1991 og 2009 økte Oslos befolkning med over 100 000 mennesker. Økt befolkning har generert økt transport og økt energibruk i Oslo. Mesteparten av den økte energibruken er imidlertid elektrisitet, som ikke gir direkte utslag i klimaregnskapet.

Oslo har relativt lave utslipp per innbygger sammenliknet med andre norske og nordiske byer; rundt 2,3 tonn CO2-ekvivalenter per person i 2009. Dette skyldes blant annet at det ikke er store industribedrifter med tilhørende store utslipp i kommunen, og at det er stor bruk av elektrisitet basert på vannkraft. I tillegg er store deler av transportbehovet i Oslo dekket av kollektivtransport, gang og sykling, blant annet på grunn av en tett bystruktur.

Kontaktinfo