Til innhold

CO2-utslipp fra kommunens transportkjøretøy

Figuren viser utviklingen i CO2-utslipp fra egne og leasede transportkjøretøy fra kommunens virksomheter de siste 4 år, fra 2010 til 2013.

Det er vedtatt at kommunens kjøretøy som hovedregel skal benytte nullutslippsteknologi innen utgangen av 2015.

Utvikling i CO2-utslipp knyttet til kommunens egne og leasede transportkjøretøy.
Datakilde: Oslo kommunes miljø- og klimarapport 2013
Tendens:Forbedring Forbedring siden 2010
Siste verdi:3090 tonn CO2 (2013)
Utgangsverdi:4889 tonn CO2 (2010)
Måleverdi :0 tonn CO2 (2015)

Kommentar

Reduserte utslipp fra egne kjøretøy
Figuren viser CO2-utslipp fra egne og leasede transportkjøretøy i kommunens virksomheter for de siste fire år, fra 2010 til 2013. De innrapporterte tallene viser en markant nedgang i totalt utslipp på ca. 37 % i perioden. Noe av grunnen til reduksjonen kan skyldes at det først i rapporteringen for 2012 er lagt vekt på å skille mellom utslipp fra transportkjøretøy og fra anleggsmaskiner. Drift av anleggsmaskiner gikk ned fra 1860 tonn CO2 i 2012 til et utslipp på 1441 tonn CO2 i 2013.

1000 elektriske tjenestebiler
Oslo kommune skal bytte ut nærmere 1000 tjenestebiler og har inngått samkjøpsavtale for elektriske person- og varebiler med leverandøren LeasePlan. Anskaffelse av nye elektriske tjenestebiler skjer når nåværende leasingavtale utløper. I tillegg vil kommunen bytte ut egne biler etter behov. Utskiftningen fra bensin- og dieselbiler til rene elbiler vil skje fortløpende de neste par årene.