Til innhold

Avfall og gjenvinning

Avfallsmengdene per person har de siste årene flatet ut og blitt redusert - til tross for økonomisk vekst. Samtidig har Oslo kommune de siste årene innført omfattende kildesortering og stadig mer av avfallet blir materialgjenvunnet.

Mindre avfall per person
Avfall og avfallshåndtering fører til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter. Det er derfor en målsetning for Oslo kommune at hver innbygger i Oslo skaper minst mulig avfall. Siden 2004 er avfallsmengden per person i Oslo redusert fra 401 kg per innbygger til 367 kg i 2012. Til sammenligning er landsgjennomsnittet på 430 kg per innbygger. Det er sannsynlig at stadig mer tilrettelegging for kildesortering i Oslo har ført til en bevisstgjøring om avfallsmengder, og mindre kasting.

I Oslo ser vi på avfall som en ressurs som skal utnyttes med vekt på ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning. Kildesortering av matavfall, plastemballasje, glass og metall, papir, papp og drikkekartong, er med på å bidra til økt materialgjenvinningsgrad. Det betyr at materialene utvinnes og brukes i nye produkter.

Matavfall til drivstoff og gjødsel, plastikk til fleece og leker
Oslo har et mål om at 50 prosent av avfallet skal bli materialgjenvunnet innen 2018. I 2012 var materialgjenvinningsgrad av husholdningsavfall på 37 prosent. Dette er en øking på 10 prosentpoeng siden 2004.

Plasten gjenvinnes til nye plastprodukter som fleecejakker og leker. Matavfallet blir til drivstoff og gjødsel. Høy materialgjenvinningsgrad krever at det er enkelt å kildesortere.

Avfall blir til el og varme
58 prosent av husholdningsavfallet går til energigjenvinning, der høyteknologisk forbrenning lager miljøvennlig energi. Denne energien er elektrisitet som svarer til behovet på Oslos skoler samt varme til Oslos fjernvarmesystem.

Siden 2009 har det vært forbudt å deponere organisk avfall i Norge. Enkelte fraksjoner (feks asbest, betong og taktekking) kan p.t. ikke gjenvinnes sikkert og eneste forsvarlige etterbehandling er å deponere det.