Til innhold

Husholdningsavfall per innbygger per år

Figuren viser mengden husholdningsavfall per innbygger fordelt på innsamlede fraksjoner.

Utviklingen i avfallsmengder per innbygger fordelt på innsamlede fraksjoner
Färgruta Annet
Färgruta EE-avfall
Färgruta Farlig avfall
Färgruta Glass/metall
Färgruta Hageavfall
Färgruta Mat
Färgruta Papir og papp
Färgruta Plast
Färgruta Restavfall
Färgruta Tekstil
Färgruta Trevirke
Datakilde: Renovasjonsetaten
Siste verdi:366 kg (2013)
Utgangsverdi:401 kg (2004)

Kommentar

Mindre avfall per person!
Avfall og avfallshåndtering fører til utslipp av miljøgifter som f.eks. tungmetaller og klimagasser. Det er derfor en målsetning for Oslo kommune at hver innbygger i Oslo produserer minst mulig avfall. Derfor er det gledelig å se at avfallet per person er redusert de siste årene - til tross for økonomisk vekst.
Hver innbygger i Oslo kastet i gjennomsnitt 366 kg i 2013, mens landsgjennomsnittet var på 430 kg per innbygger. Det er sannsynlig at stadig mer tilrettelegging for kildesortering i Oslo har ført til en bevisstgjøring om avfallsmengder, og derav forårsaket mindre kasting.

Vi kildesorterer stadig mer
Oslo kommune har de siste årene innført omfattende kildesortering. Som det fremgår av figuren har derfor andelen restavfall gått merkbart ned - fra 244 kg per innbygger i 2004 til 170 kg per innbygger i 2013! Mat og plastemballasje er kategorier som tidligere gikk i restavfallet, men som nå blir kildesortert. I 2012 sorterte hver osloinnbygger 20 kg matavfall og 5 kg plast.

Avfallsanalysen gjennomgått våren 2013 viser at stadig flere sorterer. Det er likevel fortsatt et stort potensial. I 2012 var sorteringsgraden for matavfall på 33 prosent, mens sorteringsgraden for plast var på 20 prosent.

I Oslo ser vi på avfall som en ressurs som skal utnyttes med vekt på ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning. Kildesortering av matavfall, plastemballasje, glass og metall, papir, papp og drikkekartong, er med på å bidra til økt materialgjenvinningsgrad.
Ansvarlig organisasjon