Til innhold

Miljøstatus i Oslo

Oslo skal være et bærekraftig bysamfunn der alle har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode friområder. Dette er Oslos visjon for miljøarbeidet.

På denne siden er statistikk for ulike miljøtema samlet. Her kan du følge med på utvikling av viktige miljøindikatorer og få våre vurderinger av situasjonen.

Hovedområder

Avfall og gjenvinning

Hovedområde MS.1 Avfallsmengdene per person har de siste årene flatet ut og blitt redusert - til tross for økonomisk vekst. Samtidig har Oslo kommune de siste årene innført omfattende kildesortering og stadig mer av avfallet blir materialgjenvunnet.
Tendens: 1 av 2 indikatorer har en positiv trend1 av 2 indikatorer har en positiv trend

Klima og energi

Hovedområde MS.2 Størstedelen av klimagassutslippene i Oslo kommer fra transport, særlig veitrafikk, samt fossil energibruk som oljefyring. Mens de totale utslippene har økt siden 1991, har utslipp per person gått ned.
Tendens: 5 av 7 indikatorer har en positiv trend5 av 7 indikatorer har en positiv trend

Luftkvalitet

Hovedområde MS.3 Generelt er luftkvaliteten i Oslo god. Mengden nitrogendioksid og svevestøv gir likevel utfordringer. Veitrafikk og vedfyring er hovedkilden til luftforurensningen.
Tendens: 0 av 6 indikatorer har en positiv trend

Natur og biologisk mangfold

Hovedområde MS.4 Oslo har et særdeles rikt og variert plante- og dyreliv. Hovedutfordringene for naturen i Oslo er utbygging, gjengroing av verdifulle kulturlandskap og spredning av fremmede arter.
Tendens: 0 av 3 indikatorer har en positiv trend0 av 3 indikatorer har en positiv trend

Støy

Hovedområde MS.5 Trafikkstøy er hovedkilden til støy i Oslo. Ca 1/5 del av befolkningen er svært utsatt for støy fra vei- og banetrafikk.
Tendens: 0 av 6 indikatorer har en positiv trend0 av 6 indikatorer har en positiv trend0 av 6 indikatorer har en positiv trend

Transport og mobilitet

Hovedområde MS.6 Nesten to av tre reiser miljøvennlig i Oslo. De fleste barn i grunnskolen går til og fra skolen.
Tendens: 0 av 2 indikatorer har en positiv trend0 av 2 indikatorer har en positiv trend

Vann og vassdrag

Hovedområde MS.7 Oslos innbyggere har drikkevann av høykvalitet. Utfordringer med avløpsnettet og overvannshåndtering gjør at vassdrag og fjord forurenses.
Tendens: 1 av 10 indikatorer har en positiv trend1 av 10 indikatorer har en positiv trend

Oppfølginger

State of the Environment Oslo

Oppfølging ES The statistics for different environmental topics are published under the headings below. You can follow trends in the environmental indicators and our assessments of the current status in each field.
Tendens: 7 av 36 indikatorer har en positiv trend7 av 36 indikatorer har en positiv trend7 av 36 indikatorer har en positiv trend7 av 36 indikatorer har en positiv trend

Artikler

Om Miljøstatus i Oslo

Miljøstatus i Oslo gir deg oppdatert statistikk om miljøets tilstand og utvikling. Statistikken oppdateres som hovedregel en gang per år når tallene er klare i februar-april.
Kontaktinfo

Artikler

Miljøstatus i Oslo gir deg oppdatert statistikk om miljøets tilstand og utvikling. Statistikken oppdateres som hovedregel en gang per år når tallene er klare i februar-april.